Introduktionsprogrammen

Topp IM.jpg

Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Eleverna kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får de ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen.

Preparandutbildning

Preparandutbildningen riktar sig mot elever som behöver fler godkända betyg för att kunna börja på ett nationellt program. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Utbildningen utformas för varje enskild elev och ska pågå i högst ett år.

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val ger elever som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst yrkesprogram. För att antas krävs att eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven kan både läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Yrkesintroduktion kan passa i de fall där man uttömt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan. Eleven får möjlighet till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte har behörighet till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Individuellt alternativ ska leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 november 2017