Elevhälsa

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som hjälper eleverna i deras lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan omfattar: medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I Elevhälsan Timrå gymnasium ingår:

  • skolsköterska
  • kurator
  • hälsopedagog
  • specialpedagog

Läkarmottagning

Timrå gymnasium har tillgång till skolpsykolog och skolläkare via den centrala elevhälsan i kommunen. Skolläkaren har regelbunden läkarmottagning på Timrå gymnasium som bokas via skolsköterskan.

Sekretess

Det som framkommer i kontakt med elevhälsans personal omfattas av sekretess. Det finns dock ett undantag, enligt lag är all personal i skolan skyldig att anmäla oro. Det kan till exempel vara tillfällen då ungdomar befinner sig i allvarliga situationer och det är fara för hälsa och välmående. 

  

Skolsköterska
Eva-Britt Isaksson-Rodling
Telefon: 060-16 32 86
Mobiltelefon: 070-310 55 62

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med arbetslag och övriga inom elevhälsan för att möta elevernas behov.

Alla elever som går i år 1 erbjuds ett hälsobesök som inkluderar ett hälsosamtal vars syfte är att tidigt identifiera problem och symptom på både grupp och individnivå samt göra eleven uppmärksam på sambanden mellan livsstil och hälsa och studieresultat.

Skolsköterskan hjälpa till med enklare sjukvård och tillämpar öppen mottagning.

 

Hälsopedagog
Morgan Forslund
Mobiltelefon: 073-274 84 62

Hälsopedagogen arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med arbetslag och övriga inom elevhälsan för att möta elevernas behov. Hälsopedagogen erbjuder stöd på grupp- och individnivå med frågor gällande fysisk aktivitet, kost, stress och sömn. Genomför hälsosamtal i samverkan med skolsköterskan. 


Specialpedagog
Agneta Sidebo
Telefon: 060-16 32 65
Mobiltelefon: 072-534 13 80

Specialpedagogen samarbetar med arbetslag och övriga inom elevhälsan för att möta elever i behov av särskilt stöd.

Exempel på insatser är handledning i pedagogiska frågor till lärare, genomföra pedagogiska utredningar, delta i upprättandet av åtgärdsprogram och följa upp och utvärdera åtgärderna. Andra exempel är pedagogisk handledning till elever med läs och skrivsvårigheter samt ämnes- och planeringsstöd. Agneta Sidebo ansvarar för specialpedagogiken på alla nationella program.

 


Kurator

Marie Ojo 
Telefon: 060-16 32 82  
Mobiltelefon: 073-274 84 73                                    

Kuratorn medverkar utifrån sin psykosociala kompetens i skolans elevhälsoarbete som ett stöd i det pedagogiska arbetet och det övergripande arbetet med struktur och planering. Exempelvis delta i skolans värdegrundsarbete och det främjande och förebyggande arbetet för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Kuratorn genomför stöd-, motivations- och krissamtal, utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer. Samtalen kan handla om t ex skolsituationen, relationer, kränkningar, droger och alkohol. Kuratorn bidrar med kunskaper om samhällets stödsystem.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 augusti 2019