Möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för Östrands massafabrik

Publicerad den 26 augusti 2015 Ortofoto med plangräns.jpg

SCA Östrand planerar för att på sikt kunna ha möjlighet att utvidga kapaciteten vid Östrands massafabrik. För att möjliggöra detta måste bland annat detaljplaneläget för fabriksområdet ses över och det medför upprättandet av en ny detaljplan, för största delen av industriområdet. Allmänheten har nu möjlighet att lämna synpunkter.

Vad innebär detaljplanen?

Detaljplanen innebär i korthet att byggrätter skapas för att uppföra nytt renseri, nytt kokeri, blekeri och en ny utlastningshall för färdiga produkter. De högsta nockhöjderna föreslås ökas till plus 50 meter över havet i planområdets östligaste del och till plus 30 meter över havet i områdets västra del. Med möjlighet att skorstenar och installationer kan sticka upp ytterligare 30 meter.

Markområdet i planens östra del har fått en tydligare bestämmelse för hamnverksamhet och givits en möjlig utvidgning i sydöst. Vattenområdet för kajanordningar har inte utökats jämfört med gällande planer.

Möjlighet att lämna synpunkter

En granskning av en detaljplan innebär att berörda fastighetsägare, myndigheter och allmänhet ges möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget. Därefter upprättas ett granskningsutlåtande där inkomna synpunkter blir bemötta och justeringar av förslaget kan föreslås.

Planförslaget är utsänd för granskning från 2015-08-24 till 2015-09-16. Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt att studera på kommunens bibliotek, Skogsvägen 26 och miljö- och byggkontoret, Köpmangatan 14, båda i Timrå centrum.

Allmänheten ges härmed möjlighet att lämna synpunkter. Dessa ska senast 2015-09-16 skriftligen ha inkommit till:

Timrå kommun
Miljö- och byggkontoret
861 82 Timrå

Eller via mail: miljo@timra.se

Granskningshandlingar

Här kan du läsa alla granskningshandlingar till detaljplanen.

Den som inte under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Vill du veta mer? Ytterligare information om planförslaget kan lämnas av arkitekt Hans-Anders Kempe, telefonnummer: 070-389 04 66.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 augusti 2015