Kontroll och skötsel

Som fastighetsägare är du ansvarig för avloppsanläggningens utförande, drift och skötsel och att den inte förorsakar olägenheter eller miljöstörningar. Ett avloppsvatten får till exempel inte släppas ut orenat i en sjö, ett vattendrag, ett dike eller i marken.

För alla typer av avloppsanläggningar gäller:

 • Installera vattenbesparande utrustning.
 • Använd diskmedel och tvättmedel utan fosfater.
 • Häll inte läkemedel, olja, lösningsmedel eller andra kemikalier i avloppet! De kan slå ut den naturliga mikrobiologiska reningen i anläggningen och ge negativa effekter på miljön. Miljöfarliga ämnen skall lämnas till Miljöstationerna runt om i kommunen. Inlämningen är kostnadsfri för enskilda hushåll.
 • Dräneringsvatten eller annat vatten får inte rinna in i avloppsanläggningen. Den kan då bli överbelastad och inte klara av att rena avloppsvattnet. Inte heller vatten från badtunnor och pooler får kopplas till avloppsanläggningen.
 • Om användningen av huset ändras och ökar – se till att avloppsanläggningen är dimensionerad för den nya situationen.

Kontrollera din avloppsanläggning!

Undersök din avloppsanläggning 1-2 gånger per år. I högerspalten finns länkar till checklistor för hur du kontrollerar och sköter ett eget avlopp. Du kan alltid kontakta miljö- och byggkontoret om du har frågor.

 • In- och utloppsrör ska synas. Utloppsröret ska ha ett T-rör.
 • Det ska inte finnas slam i slamavskiljarens sista kammare.
 • Det ska inte vara för hög vattennivå i fördelningsbrunnen eller slamavskiljaren, då kan det vara stopp någonstans.
 • Fördelningsbrunnen ska vara rätt justerad så att vattnet fördelas lika i alla spridarrör.
 • Buskar eller träd som växer över infiltrationen kan förstöra den med sina rötter.
 • Mycket brännässlor runt infiltrationen tyder på att den inte fungerar som den ska.
 • Vatten från infiltrationen ska inte rinna ut till markytan.
 • Om du har en pump, se till att den fungerar som den ska.
 • Nivålarm och eventuella andra larm ska fungera.
 • Kontrollera att det inte står vatten i luftningsrören. Det kan kontrolleras genom att föra ner en mätsticka i luftningsröret.

Har du minireningsverk eller fosforavskiljare?

Om du har minireningsverk eller fosforavskiljare bör du teckna skötselavtal.
Kontakta din återförsäljare eller fabrikant.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 mars 2019