Dricksvatten hos dig som privatperson

Kommunalt vatten

MittSverige Vatten AB ansvarar för det kommunala dricksvattennätet. Har du frågor eller synpunkter, vänd dig till MittSverige Vatten & Avfall AB.

Egen brunn

Om du har en egen brunn är du själv ansvarig för att sköta om brunnen och för att kontrollera vattnets kvalitet.

Anlägga egen brunn

De allra flesta brunnar anläggs på fastigheter med relativt små tomter där det kan vara svårt att hitta ett idealiskt läge för brunnen. För att placeringen och skyddet ändå ska bli så bra som möjligt tänk på att placera brunnen uppströms eventuella föroreningskällor så som avlopp, gödselupplag och åkermark. Skyddsavståndet kan variera men rekommenderat minsta avstånd är 30-50 meter från föroreningskällan till brunnen.

Ta hand om din brunn

Det är viktigt att underhålla brunnen så att vattenkvaliteten inte påverkas negativt. Se till så marken lutar från brunnen så att ytligt vatten rinner bort. Det är också viktigt att brunnen är så tät som möjligt ned till den nivå där grundvattnet rinner in i brunnen. Brunnslocket ska vara helt och tätt så att inte växter eller djur hamnar i brunnen och orsakar tillväxt av bakterier.

Ta vattenprov

Vattnets kvalitet får du veta genom en analys av vattnet. Ofta är det klokt att först se över sin brunn för att sedan ta ett vattenprov. Om du vill göra en analys på ditt vatten kan du kontakta ett laboratorium för att få svar på frågor om provtagning och uppgift om priser. På Swedacs hemsida kan du använda deras söktjänst för att hitta ackrediterade företag som utför dricksvattenanalyser.

Livsmedelsverket har råd som gäller för enskilt dricksvatten. I dessa råd finns två olika typer av analyspaket för enskilt dricksvatten, en med fler och en med färre olika ämnen (utökad respektive normal analys). Miljö- och byggkontoret rekommenderar dig, i enlighet med Livsmedelsverkets råd, att analysera ditt dricksvatten med utökad analysomfattning regelbundet och även vart tredje år analysera dricksvattnet med normal analysomfattning. Detta är särskilt viktigt om det sker förändringar i markanvändningen i omgivningen till exempel avverkning av skog, skogsbrand, byggnation av avloppsanläggningar, byggnation av hus eller förändringar i användningen av jordbruksmark då detta kan ha påverkan på din dricksvattenkvalitet. Med dessa analyser får du bra information om innehållet av kemiska ämnen och mikroorganismer i ditt vatten.

Torka och lågt grundvatten

Vid långvarig torka kan tillgången på vatten minska vilket kan påverka dricksvattnet i enskilda brunnar. Drick inte vattnet om det förändras, till exempel om det blir färgat eller om det luktar eller smakar illa. När vattennivån har stabiliserats bör du skicka in vattenprov för analys.

Hur vet jag att om det är lite vatten i min brunn?

Håll dig uppdaterad om hur grundvattennivåerna är i ditt område. Sveriges geologiska undersökning har kartor och information om grundvattennivåer.

Har du en grävd brunn kan du ha riktmärken i stenar eller i betongen för att följa mängden vatten. Du kan också mäta djupet på vattnet med en lång, ren stång/pinne som räcker ända ner i botten på brunnen. Följ gärna vattennivåerna under en längre tid.

I en borrad brunn är det svårare att själv avgöra mängden vatten. Här kan förändringar i lukt, smak, utseende eller att luft kommer in i systemet visa på förändrad vattennivå. I låglänta kustområden kan det bli ökad risk för saltvatteninträngning i brunnen i samband med låga grundvattennivåer.

Förbered dig om vattenmängden skulle minska

Spara på vattnet genom att inte använda det till bevattning eller pooler, ta en kort dusch istället för ett bad, tvätta och diska med fyllda maskiner och ha en tillbringare i kylen med kallt vatten för att undvika att spola tills det är kallt.

Om du behöver hämta dricksvatten från ett annat ställe, använd endast rena dunkar som är avsedda för att förvara dricksvatten i.

Översvämning

Vid en översvämning kan olika ämnen och mikroorganismer snabbt nå din vattentäkt och även över en längre tid påverka dricksvattenkvaliteten i din brunn. Drick inte vatten som är tydligt färgat eller har en konstig lukt och smak. Om du har din brunn i ett område som översvämmats bör du koka vattnet, fortsätt gärna med detta även en tid efter att översvämningen är över. Undersök din brunn efter översvämningen för att se om det har blivit några skador på den och när vattennivån har stabiliseras bör du skicka in vattenprov för analys främst för att analysera mikroorganismer.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill veta mer om vattenkvalitet kan du kontakta miljö- och byggkontoret. Sveriges geologiska undersökning har på sin hemsida mycket information om berggrund, jordarter, grundvatten, grundvattennivåer och om brunnar. På Livsmedelsverkets webbsida kan du läsa mer om bra dricksvatten. 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 juni 2019