Avgifter

Avgifter för tillstånd och anmälan

Kommunfullmäktige har genom beslut 2012-06-18, § 91 fastställt taxan enligt miljöbalken. Timavgiften är 860 kr för handläggning av miljöbalksärenden för år 2018. Nedanstående avgifter ändras då timavgiften ändras.

Prövning

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

  1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank: 3 440 kr
  2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten: 6 020 kr
  3. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning: 3 440 kr
  4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter: 6 880 kr
  5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter: Timtaxa

Anmälan

Handläggning av anmälan avseende:

  1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 5 160 kr
  2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 3 440 kr

Miljösanktionsavgift

Om du inte söker tillstånd för din avloppsanläggning kan du få betala en miljösanktionsavgift. Det är en avgift till staten som tas ut när miljöbalken inte följs.

Avgifter för slamtömning och latrin

Läs mer om avgifter och regler.

Kommunalt vatten och avlopp

Avgifter och taxor för det kommunala vatten- och avloppsnätet, MittSverige Vatten.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 mars 2019