Vatten och avlopp

Vatten och avlopp - röd stuga för minskad.jpg

Med avloppsvatten menas i detta fall spillvatten från hushållet. Det består av toalettvatten (även kallat WC-vatten eller svartvatten) och/eller bad-, disk- och tvättvatten (även kallat BDT-vatten eller gråvatten).

Varför rena avloppsvatten?

I avloppsvattnet finns det bakterier och näringsämnen som riskerar att förorena närliggande mark, ytvatten och dricksvatten. Utsläppen kan bland annat orsaka övergödning av sjöar och hav, vilket i sin tur leder till exempel algblomning, syrebrist, fiskdöd och igenväxning. Det kan även orsaka smittspridning av sjukdomsframkallande bakterier och virus.

Lögdö-Viktjärn

Just nu pågår utbyggnad av vatten- och avloppsnätet vid Lögdö-Viktjärn.

Kommunalt avlopp

MittSverige Vatten ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Sundsvall och Timrå.

Har du några funderingar om det kommunala avloppsledningsnätet kontakta MittSverige Vatten  & Avfall AB. Eller prova någon av följande länkar:

Enskilt avlopp

Om du bor på landet och inte kan ansluta dig till det kommunala avloppsledningsnätet måste du själv ordna rening av ditt avloppsvatten, det vill säga en enskild avloppsanläggning. Tillstånd för detta söker du hos miljö- och byggkontoret.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 mars 2019