Timrå tallhed

lingon.jpg

Länk till karta för utskrift

Timrå tallhed omfattar här områdena kring Vivsta vattentäkt, elljusspåret vid Timrå IP och Vivstavarvstjärn. Här finns tallskogar på sand och grus i varierande ålder med de äldsta tallarna vid Vivstavarvstjärn som är upp till 300 år gamla.

Tallheden är en del av en större grusås (isälvsavlagring) som bildades vid den senaste istidens tillbakadragande för nästan 10.000 år sedan. Sand- och gruslagren är djupa och till exempel vid vattentäkten i Timrå är det cirka 60 meter ner till berget.

Tallhedarna har under årtusendena präglats av regelbundna skogsbränder. Tall är ganska tåligt mot bränder och de arter som lever på tallheden är anpassade till skogsbränder. Tallheden ser ut att vara ett trivialt växtsamhälle och när det gäller kärlväxter och djurliv så är det artfattigt. När det gäller marklevande svampar finns däremot en rik mångfald av arter varav många lever i symbios med trädens rötter, så kallad mykorrhiza. Många av svamparterna är beroende av störningar vilket i äldre tid främst var skogsbränder. Vid skogsbränder frigörs näring från marken och pH-värdet höjs och andra mindre markskador kan i viss mån ersätta bränder i det avseendet.

Svamparter

Vanliga svampar på Timrå tallhed är till exempel motaggsvamp, riddarmusseron, pepparriska och rödbrun stensopp. Den senare även kallad "tallkalle" då den bara växer med tall. Under åren har flera rödlistade och hotade svampar påträffats på tallheden, till exempel skrovlig taggsvamp, svart taggsvamp, goliatmusseron, lammticka och tallgråticka. Flera av svamparterna på tallheden är populära matsvampar däribland rödbrun stensopp, streckmusseron och pepparriska (efter kokning).

Det vetenskapliga värdet för den här gruppen av svampar är också stort då flera av de nämnda arterna är rödlistade och minskande i Sverige. Tallskogar som varit kontinuerligt trädbevuxna under lång tid och hyser gamla träd är idag sällsynta.

Timrå tallhed är också ett viktigt område för friluftslivet med elljusspåret, badplatsen vid Vivstavarvstjärn och mängder av stigar. Då flera av de sällsynta marksvamparna är störningsgynnade går det utmärkt att kombinera naturvård, ett varsamt skogsbruk och friluftsliv i detta område. En mindre del av tallheden ingår ett skyddsområde för Vivsta vattentäkt med restriktioner för markanvändningen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2018