Mjällån

Mjällån - förminskad 20.jpg

 Länk till karta för utskrift

Mjällåns dalgång är en geologisk och biologisk sevärdhet. Det oreglerade flödet har gjort att Mjällån är geologiskt aktiv. Mjällån är också ett viktigt reproduktionsvatten för havsöring, stationär öring och harr.

Mjällåns dalgång sträcker sig från Bastusjön i norr till Stavreviken vid Indalsälvens utlopp, en sträcka på cirka 50 kilometer (efter sammanflödet med Ljustorpsån heter den Ljustorpsån). Ån har i nutid ett ganska makligt flöde och man kan på många ställen vada över vattendraget, åtminstone vid lågvatten sommartid. Mjällån karakteriseras av en djup dalgång med ca 40 meter höga nipor som vittnar om en tidigare storhetstid med mycket större vattenföring än idag. I sin nedre del har ån ett meandrande lopp som ger vattendraget ytterligare en dimension med gamla å-fåror och system av raviner. Mjällån har i senare tid fram till 1961 nyttjas för flottning av timmer, men någon utbyggnad för vattenkraft har aldrig förekommit här. Det har heller aldrig funnits flottningsdammar nedströms Viksjö.

Flora och fauna

Den fauna och flora som är anpassad till den naturtyp som ett oreglerat vattendrag erbjuder har fått ett allt trängre livsutrymme. I Mjällån har de en frizon. I och med att vattenflödet varierar med årstiderna uppstår nya sandstränder och sandbankar varje år. De hinner aldrig växa igen innan nästa vårflod kommer. Vissa arter av skalbaggar är högt specialiserade och har anpassat sig till denna smala nisch i tillvaron. Till dessa hör strandsandjägaren Cicindela maritima. Här lägger den sina ägg, larverna utvecklas i sanden och här jagar de fullbildade skalbaggarna.
I nära anslutning till ån växer det sällsynta sötgräset Cinna latifolia. Det är relativt konkurrenssvagt gentemot annan högre växtlighet men gynnas av olika typer av störningar som vårflod, erosion och skred.

Ett större skogsområde i Stor-Tunbergets östsluttning består av gammal naturskogsartad skog med stort lövinslag. Här finns goda förekomster av ovanliga lavar och svampar såsom rynkskinn, rosenticka och lunglav. Orkidén knärot är en karaktärsart i den gamla naturskogen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2018