Fageråsen

skogsbrand 2 TR.jpg

Länk till karta för utskrift

Fageråsen är ett omväxlande och småkuperat naturreservat med gammal skog. Området blev naturreservat 1985 och utökades 2006. Det är också ett Natura 2000-område enligt det europeiska art- och habitatdirektivet.

Flora och fauna

Den gamla skogen var tidigare hårt påverkad av återkommande skogsbränder. De senaste åren har länsstyrelsen bränt vissa delar igen under kontrollerade former. Syftet med att återinföra skogsbranden är att gynna alla de arter som är beroende av brandskadad skog och mark. Här finns till exempel några skalbaggar av släktet kapuschongbaggar som är helt beroende av och anpassad till att leva i naturskogar präglade av bränder.

Efter skogsbranden spirar nytt liv i skogen, de äldre tallarna brukar klara sig bra medan granen missgynnas av bränderna. I Fageråsen får också flera arter av svampar, lavar, mossor och insekter som är beroende av döda träd och träddelar en fristad. Här finns till exempel en mycket ovanlig urskogsinsekt som kallas för liten barkplattbagge.

En del av reservatet består av myrar varav en del är sluttande med terrasserade gölar åtskilda av dämmande strängar. Myrarna är näringsfattiga och typiska för regionens magra berggrund men enstaka förekomster av kalksten i moränen ger fläckvis en rikare flora. Det förekommer gräsull i ett mindre område i reservatets norra del. Gräsull är en mera krävande släkting till den mer spridda ängsullen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2018