Miljöövervakning

Åstön 1.JPG

Miljöövervakning bedrivs främst i länsstyrelsens och naturvårdsverkets regi där man långsiktigt följer upp förändringar i miljön genom provtagningar och inventeringar.

Timrå kommun bedriver miljöövervakning i så kallad samordnad recipientkontroll tillsammans med industrier, skogsbolag och andra kommuner för Indalsälvens avrinningsområde.

Den regionala miljöövervakningen för Västernorrlands län är indelad i nio olika programområden. Dessa är: Luft, Skog, Jordbruksmark, Landskap, Våtmark, Sötvatten, Kust & Hav, Hälsorelaterad miljöövervakning och Miljögiftssamordning. Programområdena är i sin tur uppdelade i ett antal delprogram.

Syftet med den regionala miljöövervakningen är att den kan användas som ett underlag för att:

  • Beskriva det regionala miljötillståndet, det vill säga hur mår länet?
  • Identifiera och bedöma regionala hotbilder
  • Bedöma behovet samt ge ett underlag för miljöåtgärder
  • Följa upp effekten av beslutade miljöåtgärder
  • Ge underlag för uppföljning av de regionala miljömålen
  • Informera allmänhet och övriga intressenter
  • Styra kalkningsinsatser
  • Bedöma och prioritera åtgärder vid tillståndsprövning och tillsyn
  • Ge underlag till fysisk planering, översiktsplaner etc.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2018