Ny översiktsplan ÖP2035 är beslutad

wrxflyfoto 945.jpg

Timrå kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan 2018-10-29, efter att samråd och utställning genomförts. 

Översiktsplanen tar sikte mot 2035 och innebär bland annat att nya områden i tätorterna för minst 900 bostäder pekas ut. Kommunen vill också fortsätta att stärka företagsklimatet och redovisar därför förslag på sju nya näringslivsområden, bland annat ett vid Midlanda. I planen redovisas också flera områden för boende i strandnära lägen. Planhandlingarna finner du nedan.

Digital översiktsplanekarta

Förutom själva plandokumentet finns en digital karta över mark- och vattenanvändningen samt en bilaga om hur man kan använda den digitala kartan. Om man inte vill använda den digitala kartan finns ÖP-kartor för delar av kommunen med begränsad information.

Vill du ha information om vilka rekommendationer som gäller inom kommunens markanvändningsområden klicka nedan på markanvändningskartorna med tillhörande text.

Övriga bilagor

Det finns även andra bilagor: en miljökonsekvensbeskrivning, en samrådsredogörelse som redovisar inkomna synpunkter under samrådet och hur dessa har bemötts samt ett så kallat särskilt utlåtande som på motsvarande sätt redovisar hur synpunkterna under utställningen har bemötts.

Länk till digital ÖP-karta 

Pdf-filer för de olika ÖP-handlingarna

Översiktsplan 2035, antagandehandling
Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 2 - Särskilt utlåtande och särskild sammanställning
Bilaga 3 – Samrådsredogörelse
Bilaga 4 -  Miljökvalitetsnormer vattenförekomsters status 
Bilaga 5 – Användning av den digitala plankartan
Bilaga 6 – Kartbilaga för delar av kommunen

 

Övriga gällande översiktsplaner

Förutom den nya översiktsplanen, ÖP2035, ingår även följande planer:

Fördjupad översiktsplan för Söråker-Torsboda logistikcenter, antagen 2009.
Tematiskt tillägg – Vindkraftsplan för Timrå kommun.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 november 2018