Översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är kommunens syn på hur marken och vattnet skall användas. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta, men kan också upprättas för mindre delar. Planen kallas då för fördjupning av översiktsplan. Översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen gäller parallellt.

Översiktsplanen är ett dokument som visar vilken inriktning Timrå kommun har för bebyggelseutveckling och andra beslut som berör den framtida fysiska miljön. Översiktsplanen ska belysa de viktigaste markanvändningsfrågorna under de närmaste 10-20 åren. Översiktsplanen har flera viktiga funktioner i den kommunala planeringen.

  • Ett politiskt handlingsprogram eller en vision för kommunens framtida utveckling,
  • Bidra till att förenkla och effektivisera handläggningen i t ex bygglovsärenden
  • Det är en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Översiktsplanen är obligatorisk för alla kommuner och antas av kommunfullmäktige. Planen ska aktualiseras en gång under varje mandatperiod.

Översiktsplanerna är inte juridiskt bindande men de är vägledande för efterföljande beslut, exempelvis bygglov, detaljplan och tillståndsansökningar enligt Miljöbalken.

Så kan du påverka

Du kan lämna synpunkter på en plan innan den börjar gälla. Det kan du göra när planen är ute på samråd eller utställning.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 maj 2011