Planprocessen för detaljplaner

Här kan du se de olika stegen i processen för att ta fram en detaljplan. En detaljplan re­glerar bland annat bebyggelse, gator, parker och natur. Kommunens planläggning syftar till att lägga fast den framtida användningen av mark- och vattenområden. Detaljplanekartan med dess bestämmelser är en juridiskt bindande handling.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygg­lagen (PBL) lägger stor vikt vid att planprocessen skall vara demokratisk och att planarbetet skall drivas med stor öppenhet så att alla kan ta del av pågående planering.

Ny plan- och bygglag

Från och med 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag.

Här nedan beskriver vi ett ärendes gång enligt den nya lagen.

Planprocessens steg

Detaljplaner hanteras med normalt eller enkelt förfarande. I en planprocess med normalt förfarande ingår i regel följande steg:

  1. Program
  2. Plansamråd
  3. Granskning (3 v)
  4. Antagande
  5. Laga kraft

I en planprocess med enkelt förfarande ingår i regel följande steg:

  1. Plansamråd
  2. Granskning (2 v)
  3. Antagande
  4. Laga kraft

När vi hanterar planer med ett enkelt förfarande är förslaget av begränsad betydelse eller "saknar intresse för allmänheten" den skall även överensstämma med översiktsplanen. Det gör att handläggningstiden blir kortare och miljö- och byggnadsnämnden kan anta planen till skillnad mot vid normalt förfarande då kommunfullmäktige, i de flesta fall, antar detaljplanen.

Program

Vid normalt förfarande kan processen för en detaljplan börja med att vi gör ett program som beskriver förutsättningarna och huvudidén med projektet. Då skickar vi ut ett första samråd, så kallat programsamråd, till de berörda.

De synpunkter vi får in vid programsamrådet ligger till grund för det formella planförslaget som vi tar fram inför plansamrådet. Vi gör en samrådsredogörelse där du kan se alla synpunkter vi fått in. Samrådsredogörelsen tillhör planhandlingen, och du kan bland annat ta del av den via timra.se.

Vid enkelt förfarande behövs inte något planprogram.

Plansamråd

Vår ansvariga handläggare upprättar (gör) det formella förslaget till detaljplanen i samarbete med fastighetsägaren eller den blivande byggherren. Vi skickar ut planförslaget på samråd till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

Ibland håller vi ett allmänt samrådsmöte. På samrådsmötet presenterar vi planförslaget och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Samrådstiden är cirka 3 veckor och under den tiden kan den som är berörd lämna synpunkter på planförslaget. Efter samrådstiden upprättar vi en samrådsredogörelse. I den redovisar vi de synpunkter som har kommit in vid plansamrådet och kommenterar om vi kan tillgodose dessa synpunkter eller inte.

Granskning

Efter samrådet gör vi eventuella ändringar av planförslaget och kungör förslaget till detaljplan. Kungörelsen sker på kommunens officiella anslagstavla och i Sundsvalls Tidning och Dagbladet.

Till sakägare och andra berörda skickar vi ut en särskild skrivelse. De får möjlighet att granska planen under minst tre veckor och lämna synpunkter. Därefter samlar vi alla synpunkter i ett granskningsutlåtande och gör eventuella justeringar av planförslaget.

Antagande

Vid enkelt förfarande antar miljö- och byggnadsnämnden planförslaget. Vid normalt förfarande antar kommunfullmäktige planförslaget.

Vid normalt förfarande går planförslaget till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande och därefter vidare till kommunfullmäktige för antagandebeslut.

Överklagande

Du har bara rätt att överklaga planbeslutet om du senast inom granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter. Du kan senast överklaga beslutet tre veckor från den dag vi satt upp beslutet på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen prövar överklagandet. Du kan överklaga Länsstyrelsens beslut hos Mark- och miljödomstolen.

Överklaga beslut (LÄNK!!!!!!)

Laga kraft

Om inga överklaganden har kommit in "vinner detaljplanen laga kraft", det vill säga börjar att gälla, tre veckor efter antagandet. Detaljplanen är då juridiskt bindande.

Om planen blivit överklagad vinner den laga kraft när överklagandet är färdigbehandlat, om den som överklagat inte får rätt i en högre instans.

Tidsåtgång

Planprocessen tar med normalt förfarande ungefär 9 till 12 månader att genom­föra. Större och mer komplicerade ärenden kan ta väsentligt längre tid. Tids­åtgången för planer med enkelt förfarande är ungefär 6 till 9 månader.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 augusti 2017