Detaljplan för Verksamhetsområde vid Terminalvägen

Ortofoto med plangräns.PNG

 De befintliga planlagda industri- och verksamhetsområdena i Timrå industriområde är snart helt ianspråktagna. Då efterfrågan på sådan mark nu ökar har näringslivskontoret i Timrå kommun initierat att ett skogsområde på båda sidor om Terminalvägen planläggs för detta ändamål. Planområdet är ca 4,2 ha och omfattar markanvändning för verksamheter, detaljhandel och kontor.

 Planförslaget har antagits av kommunfullmäktige 2017-10-30 §152.

 Ytterligare information om planförslaget kan lämnas av planarkitekt Olof Lindstrand på telefon 060-16 33 72.

Antagandehandlingar:
Plankarta
Planhandlingar

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 november 2017