Detaljplan för Verksamhetsområde vid Terminalvägen

Ortofoto med plangräns.PNG

Underrättelse om Granskning

 De befintliga planlagda industri- och verksamhetsområdena i Timrå industriområde är snart helt ianspråktagna. Då efterfrågan på sådan mark nu ökar har näringslivskontoret i Timrå kommun initierat att ett skogsområde på båda sidor om Terminalvägen planläggs för detta ändamål. Planområdet är ca 4,2 ha och omfattar markanvändning för verksamheter, detaljhandel och kontor.

 Planförslaget hanteras enligt reglerna för ett utökat förfarande då det har bedömts vara av stort allmänt intresse samt inte överensstämmer med gällande översiktsplan från 1990. Planförlaget stämmer överens med intentionerna i det nya förslaget för kommuntäckande översiktsplan.

 Samråd av planförslaget pågick under perioden 26 september - 17 oktober 2016. Inkomna synpunkter handlade till stora delar om dagvatten och risker. Synpunkterna har besvarats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har efter samrådet justerats med förslag till nya planbestämmelser. Även planområdet har justerats.

 Planförslaget har varit utsänt för granskning under perioden 2017-09-01 – 2017-09-22.

 Ytterligare information om planförslaget kan lämnas av planarkitekt Olof Lindstrand på telefon 060-16 33 72.

Granskningshandlingar:
Plankarta
Planhandlingar
Underrättelse
Utsändningslista
PM Geoteknik
Markteknisk undersökningsrapport
Dagvattenutredning

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 oktober 2017