Detaljplan för Värdshustomten

Ortofoto m plangräns 1-5000.png

Från och med 9 maj till 23 maj 2019 kommer granskning av rubricerat detaljplaneförslag att pågå.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en mer flexibel markanvändning med tyngdpunkt mot handel på platsen. Planförslaget överensstämmer med den kommunövertäckande översiktsplanen.

Detaljplaneförslaget hanteras enligt bestämmelserna för ett standardförfarande.

Under granskningsperioden kommer detaljplaneförslaget vara tillgängligt på:
• Kommunens hemsida
• Kommunhuset i Timrå, Köpmangatan 14, öppettider mellan 08:00 till 16:30.

Välkommen att tycka till om detaljplaneförslaget under samrådstiden senast den 23 april 2019.

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas till:
• Timrå kommun, Köpmangatan 14, 861 82 Timrå
• Via e-post: timra.kommun@timra.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Ytterligare information kan lämnas av planarkitekt Olof Lindstrand på tel: 060-16 33 72 eller via e-post: olof.lindstrand@timra.se

Granskningshandlingar:
Plankarta
Planbeskrivning, samrådsredogörelse, sändlista och fastighetsförteckning

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 maj 2019