Detaljplan för Torsboda Virkesupplag

Ortofoto med plangräns.jpg

Från och med 4 mars till 18 mars 2019 kommer ett samråd av detaljplaneförslaget för ny markanvändning vid Torsboda att pågå.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig kvartersmarksstruktur i Torsbodaområdet. Planens syfte är i överensstämmelse med den fördjupade översiktsplanen Söråker- Torsboda Logistikpark.

Detaljplaneförslaget hanteras enligt bestämmelserna för ett standardförfarande.

Under samrådsperioden som pågick 30 januari till 13 februari 2019 inkom det 8 synpunkter. Högsta totalhöjd, säkerhetsavstånd från väg, klimatanpassning och miljökvalitetsnormer för vatten var huvudfrågor i de inkomna yttrandena. Synpunkterna som inkommit har besvarats i en samrådsredogörelse som är bifogad detaljplanen.

Under granskningsperioden kommer detaljplaneförslaget vara tillgängligt på denna sida samt på kommunhuset i Timrå, Köpmangatan 14, öppettider vardagar mellan 08:00 till 16:30.

Välkommen att tycka till om detaljplaneförslaget under samrådstiden senast den 18 mars 2019.

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas till:
• Timrå kommun, Miljö- och byggkontoret, 861 82 Timrå
• Via e-post: timrå.kommun@timra.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Ytterligare information kan lämnas av planarkitekt Elin Björinder på tel: 060-16 31 90 eller via e-post: elin.bjorinder@timra.se

Granskningshandlingar
Plankarta
Planbeskrivning och samrådsredogörelse
Sändlista och Fastighetsförteckning

Bilaga
Geotekniskt PM (WSP 2011-01-31)

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 mars 2019