Detaljplan för småhustomter i Oxviken/Brännsand

Ortofoto med Plangräns.jpg

Från och med 23 augusti till 20 september 2019 kommer ett samråd av rubricerat detaljplaneförslag att pågå.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nya småhustomter i Oxviken/Brännsand. De föreslagna tomterna är belägna i anslutning till befintlig bebyggelse och möjliggör för en förtätning av området. Planförslaget överensstämmer med den kommunövertäckande översiktsplanen.

Detaljplaneförslaget hanteras enligt bestämmelserna för ett standardförfarande.

Under samrådsperioden kommer detaljplaneförslaget vara tillgängligt på denna sida samt på Kommunhuset i Timrå, Köpmangatan 14, öppettider mellan 08:00 till 16:30.

Välkommen att tycka till om detaljplaneförslaget under samrådstiden senast den 20 september 2019.

 Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas till:

Ytterligare information kan lämnas av planarkitekt Olof Lindstrand på tel: 060-16 33 72 eller via e-post: olof.lindstrand@timra.se

 

Samrådshandlingar:

Plankarta
Planhandlingar
Hydrogeologisk utredning för enskilda avlopp

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 augusti 2019