Detaljplan för centrum och bostäder i område vid tidigare Vivsta Skola

Plankarta – bild till hemsida.PNG

Timrå kommun har ambitionen att omvandla området kring gamla Vivsta skola till ett nytt centrumområde med handel, kontor, service, fritidsaktiviteter och bostäder.  I ett första skede ska de äldre skollokalerna kunna byggas om för att delvis lösa boendefrågan i samband med utbyggnaden av Östrandsfabriken.

 Inom kvarteret föreslås att den totala bruttoarean, dvs. våningsytan, får uppgå till 8000 kvm. Det förutsätter att ett parkeringsdäck anordnas med ca 120 parkeringsplatser.  Förslaget redovisar två alternativa bebyggelseutformningar. Det ena föreslår byggnader upp till 5 våningar och det andra innehåller bl.a. ett 10 vånings punkthus.

 Planförslaget överensstämmer ej med gällande översiktsplan.  Planarbetet bedrivs därför med ett utökat planförfarande så att berörda sakägare och allmänheten får ta del av förslaget under både samråds- och granskningsperioderna.

 Samrådshandlingar har upprättas i samarbete med Hans-Erik Åslin, Arkitekt CTH.

 Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 2016-11-28 § 183

Antagandehandlingar:

Planhandlingar
Plankarta

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 december 2016