Detaljplan för Bioraffinaderi

Ortofoto m plangräns.jpg

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att skapa markanvändning för ett bioraffinaderi i området vid Östrands massabruk. Planförslaget innebär att en del av Timråviken kommer att fyllas igen för att det planerade bioraffinaderiet ska kunna rymmas inom planområdet.

Detaljplaneförslaget har stöd i den befintliga översiktsplanen för Timrå kommun.

Detaljplaneförslaget hanteras enligt bestämmelserna för ett utökat förfarande då den planerade verksamheten kan innebära en betydande miljöpåverkan.

2018-11-26 § 186 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige.

Ytterligare information kan lämnas av planarkitekt Olof Lindstrand på tel: 060-16 33 72 eller via e-post: olof.lindstrand@timra.se

Antagandehandlingar:

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning med genomförandefrågor och miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning

Bilagor:
Risker avseende hälsa, miljö och säkerhet, ProSa 2018-08-10
Tekniskt underlag till detaljplan, KFS 2018-09-13
Geotekniskt PM, KFS 2018-11-26 (bilagor nedan)

Redovisning av bottenundersökning av Skönviken, SWECO 2017-10-30
Inledande externbullerberäkningar för SCA Bioraffinaderi, ÅF 2017-11-14, rev 2018-07-03
Statusrapport enligt IED inför anläggandet av ett nytt bioraffinaderi på Östrandsfabrikens industriområde, Utgåva som underlag till detaljplan, SWECO 2018-02-20
Trafikutredning avseende anslutning till Järnvägsgatan, BN Trafiksystem AB 2018-01-18 Illustrationsbilaga 2018-02-20
Översiktlig inventering av flora och fauna i Skönviken, IVL 2018-08-27
Översiktlig Naturvärdesinventering av Skönvikens stränder och omgivande lövskogar, SWECO 2016-11-28
Översiktlig miljöbeskrivning av Merlobäcken, SWECO 2016-10-25
Merlobäckens biologiska förhållanden, Fisk o Vattevård i Norrland AB 2017-11-27

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 december 2018