Ändring av detaljplan för Lunde 2:14 m.fl. Djupängen

Ortofoto med plangräns för hemsida.PNG

 

I november 2008 antog kommunfullmäktige en detaljplan för bostäder i området Djupängen, nära ridstadion i Bergeforsen. I augusti 2017 fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut om att arbeta för genomförandet av den detaljplanen som kan möjliggöra cirka 40 villatomter. I samband med det har vissa frågor lyfts fram för att göra förbättringar av detaljplanen. Framförallt är det gatorna i området som bedömts kunna förbättras.

Detta förslag till ändring av den detaljplanen innebär i huvudsak att gatumarken föreslås bli allmän och därmed byggas ut och skötas av Timrå kommun. I samband med ändringen av vägområdet har vissa planbestämmelser kopplade till att vägen skulle vara belägen på privat kvartersmark föreslagits utgå.

Förslaget till planändring överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Planförslaget har antagits av KS 2018-01-09 § 4 och vunnit laga kraft 2018-02-02.

Planhandlingar:
Plankarta
Planbeskrivning

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 februari 2018