Ändring av detaljplan för del av Vivsta industriområde

Ortofoto med plangräns.jpg

Från och med 8 oktober till 23 oktober 2019 kommer granskning av rubricerat detaljplaneförslag att pågå.

Syftet med planändringen är att modernisera detaljplanen genom att upphäva planbestämmelser som skapar svårigheter för byggnationer inom planområdet. Detta gäller utfartsförbud, prickmark och dubbla höjdregleringar för byggnader. Planförslaget har stöd av den kommunövertäckande översiktsplanen.

Detaljplaneförslaget hanteras enligt bestämmelserna för ett standardförfarande.

Under granskningsperioden kommer detaljplaneförslaget vara tillgängligt på:

  • Kommunens hemsida
  • Kommunhuset i Timrå Köpmangatan 14, öppettider mellan 08:00 till 16:30.

Välkommen att tycka till om detaljplaneförslaget under granskningstiden senast den 23 oktober 2019.

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas till:

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Ytterligare information kan lämnas av planarkitekt Olof Lindstrand på tel: 060-16 33 72 eller via e-post: olof.lindstrand@timra.se

Granskningshandlingar:

Plankarta
Planhandlingar

Övrigt:

Gällande plan (D115) som ändras

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 oktober 2019