Detaljplan för nytt villaområde i Häre, Ljustorp

Flygfoto över planområde.PNG

 

Detta planförslag har upprättats av Leif Nygren i syftet att undersöka möjligheterna, att i ny detaljplan skapa förutsättningar för 5 st. nya villatomter.

Planområdet ligger i en sydsluttning i Häre by, 2,3 mil norr om Timrå centrum och 6 km norr om Ljustorps centrum. Området nås via allmän väg nr. 681 genom Ljustorp. Planområdet är obebyggt, med viss gles jordbruksbebyggelse i omgivningarna, inom Häre by finns ett tiotal fastigheter vara de flesta är avsedda för permanentboende.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 2016-11-28 §182 

Antagandehandlingar:
Planhandlingar
Plankarta
VA-utredning

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 december 2016