Detaljplan för gång- och cykelbanor längs Berglundavägen, m. fl. i Sörberge

BerglundaBölevägen.PNG

Timrå kommun kommer etappvis bygga om Berglundavägen, tidigare E4:an, genom Sörberge och Bölevägen mellan järnvägen och korsningen med Berglundavägen. Onsdagen den 13 januari, 2016, har du möjlighet att delta på ett informationsmöte om planförslaget och fram till den 29 januari har du möjlighet att lämna synpunkter. Du kan även ta del av planförslaget här.

En programhandling har upprättats för att pröva möjligheten att i en ny detaljplan reglera trafiksituationen vid ovanstående gator. Föreslagna åtgärder är att anlägga gång- och cykelbanor längs Berglundavägen med gräsplanterade skiljeremsor mellan gång- och cykelbanorna och körbanan. Längs Bölevägen mellan Berglundavägen och järnvägsövergången föreslås gång- och cykelbanor att anläggas. Principerna för åtgärderna framgår av illustrationer upprättade av Ramböll.

Syftet med åtgärderna

Syftet med åtgärderna är att höja säkerheten för oskyddade trafikanter, sänka hastigheterna för motorfordon, säkerställa parkeringsmöjligheterna och skapa en trevlig miljö längs gatorna.
Det påvisas en möjlighet att anlägga en ny parkeringsanläggning med cirka 30 platser vid Bölevägens plankorsning med Ådalsbanan.

Vill du läsa programhandlingarna?

Under programsamrådstiden från den 7 januari 2016 fram till 29 januari 2016 finns programhandlingarna tillgängliga på kommunens bibliotek, Skogsvägen 26 och på Miljö- och byggkontoret, Köpmangatan 14, båda i Timrå centrum eller genom att klick på länkarna här nedan.

Planprogram
Illustrationsplan 1
Illustrationsplan 2
Illustrationsplan 3
Illustrationsplan 4
Illustrationsplan 5
Illustration, mark för handels- och bostadsändamål

Informationsmöte för allmänheten

Ett informationsmöte för allmänheten kommer att hållas i Timrå Kommunhus i lokalen Alliancen den 13 januari 2016 kl.18.00 - 19.30. Ingen anmälan krävs.

Möjlighet att lämna synpunkter

Allmänheten ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Dessa ska senast 29 januari 2016 skriftligen inkommit till: Timrå kommun, Miljö- och byggkontoret, 861 82 Timrå eller via mail: miljo@timra.se.

Vill du veta mer? Ytterligare information om planförslaget kan lämnas av arkitekt Hans-Anders Kempe på telefonnummer: 070-389 04 66.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 februari 2018