Förslag till detaljplan för Östrands Massafabrik

Ortofoto med plangräns.PNG

 
SCA Östrand planerar för att på sikt kunna ha möjlighet att utvidga kapaciteten vid Östrands massafabrik. För att möjliggöra detta måste bl.a. detaljplaneläget för fabriksområdet ses över och det medför upprättandet av en ny detaljplan, för största delen av industriområdet. Planarbetet bedrivs enligt normalt planförfarande.

Detaljplanen innebär i korthet att byggrätter skapas för att uppföra nytt renseri, nytt kokeri, blekeri och en ny utlastningshall för färdiga produkter. De högsta nockhöjderna föreslås ökas till + 50 m.ö.h. i planområdets östligaste del och till + 30 m.ö.h. i områdets västra del. Med möjlighet att skorstenar och installationer kan sticka upp ytterligare 30 meter.

Markområdet i planens östra del har fått en tydligare bestämmelse för hamnverksamhet och givits en möjlig utvidgning i sydöst. Vattenområdet för kajanordningar har inte utökats jämfört med gällande planer.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2015-11-26 § 154

Antagandehandlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Bilagor till planbeskrivning:
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 2015-07-14
Bilagor MKB
Riskhantering industri-järnväg, 2015-07-21 
PM förändringar och risker, 2015-09-24
Bilagor PM förändringar och risker
Östrand Helios Geo Klimat Ras och skred, 2015-05-27

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 november 2015