Ändring av detaljplan för område vid Nypongränd i Söråker

Orto med plangräns.PNG

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2014-10-20 § 135 att uppdra till miljö- och byggkontoret att se över detaljplaner som onödigt begränsar medborgarnas utbyggnadsplaner, samt att prioritering ska ske för områden där det har visats intresse att bygga större/högre än vad detaljplanen medger.

Planområdet är beläget intill småbåtshamnen i Söråker och kan nås från Båthamnsvägen och Nya Söråkersgatan. Planändringen berör tre bebyggda och tre obebyggda tomter. I samband med att Timrå kommun erbjudit tomter till försäljning har det framkommit önskemål om att kunna bygga bostadshus i två våningar vilket är högre än vad gällande plan medger.

Planen syftar till att utöka byggrätten för berörda tomter så att bostadshus kan uppföras i två våningar. Planändringen bedrivs enligt principerna för det som tidigare kallats enkelt planförfarande och sedan 2015-01-01 benämns begränsat förfarande. Det innebär att ändringen kan antas av miljö- och byggnadsnämnden direkt efter samrådsskedet om ingen motsätter sig ändringen.

Samrådshandlingar har upprättas i samarbete med Hans-Erik Åslin, Arkitekt CTH.

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Dessa skall senast 2015-06-01 skriftligen ha inkommit till:
 
Timrå kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
861 82 Timrå

Eller via e-post till: miljo@timra.se

Samrådshandlingar:
Plankarta
Planhandlingar

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 januari 2016