Ändring av detaljplan för Köpenhamn i Fagervik

Orto m plangräns Köpenhamn.PNG

Planområdet omfattar befintlig villabebyggelse i området Köpenhamn mellan Sörberge och Fagervik alldeles norr om friluftsområdet Fagerstrand.  Planen syftar till att utöka byggrätten för villatomterna med utgångspunkt från de befintliga förhållandena.  Ändringen av planen motiveras av att gällande planbestämmelser i området inte överensstämmer med bebyggelsen som uppfördes under det sena 1980-talet.

Planförslaget har vunnit laga kraft 2015-03-20

Antagandehandlingar:
Planhandlingar
Plankarta

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 april 2015