Detaljplaner

I stort sett all mark inom tätbebyggt område omfattas av detaljplan. Äldre planer som stads- och byggnadsplaner gäller numera som detaljplaner. Om du planerar att bygga på din mark så bör du på miljö- och byggkontoret ta reda på vad gällande plan ger för möjligheter.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som innehåller bestämmelser för hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Oftast sker detaljplaneläggning i samband med ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller där bebyggelse ska förändras eller bevaras. I stort sett all mark inom tätbebyggt område omfattas av detaljplan. Äldre planer som stads- och byggnadsplaner gäller numera som detaljplaner. Om du planerar att bygga på din mark så bör du på miljö- och byggkontoret ta reda på vad gällande plan ger för möjligheter.

Medborgarinflytande

Det är viktigt att alla berörda får möjlighet att framföra sin åsikt när en detaljplan upprättas. Därför genomgår planen alltid en samrådsprocess där berörda parter får ta del av dokumentet. De synpunkter som inkommer under samrådstiden ska sedan vägas samman och sammanställas i en samrådsredogörelse. I de fall planen berör ett stort antal människor, arrangerar man en utställning där allmänheten får möjlighet att titta och lämna synpunkter på detaljplanen. Under samråd och utställning måste du bevaka dina intressen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 mars 2019