Ekokommun

wrxfagerstranden 003.jpg

Timrå är en ekokommun. Det innebär att kommunen är medlem i föreningen Sveriges ekokommuner – eller Sekom som den också kallas. Ekokommunerna ska vara en förebild och föregångare för övriga kommuner när det gäller hållbar utveckling på lokal nivå.

Vad är Sveriges ekokommuner?

Föreningen bildades 1995 och är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner som arbetar med frågor som rör hållbar utveckling, med fokus på ekologi. Idag har föreningen ett 90-tal medlemmar varav tre är landsting.

Medlemskapet ger ett nätverk och en samlingsplats där politiker och tjänstemän kan utbyta idéer och erfarenheter och på så sätt tillsammans uppnå målet.

Vad arbetar Sekom med?

Sekoms vill främja utvecklingen mot ett mera kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn där kommunmedborgarna ges möjlighet att uppnå en höglivskvalitet och god hälsa. Allt arbete som bedrivs utgår från fyra hållbarhetskriterier. Dessa innebär att varje kommun ska arbeta för att hitta en balans mellan naturens och människans behov.

Hållbarhetskriterier

Sveriges ekokommuners verksamhet grundar sig på "Det Naturliga Stegets" definition av hållbar utveckling. Kort sagt bygger det på principen att ett hållbart samhälle är ett samhälle som kan behålla sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som människors förmåga att tillgodose sina behov inte hindras.

Den första principen handlar om att minska spridningen och användningen av material som hämtas från berggrunden, som tungmetaller och olja.Den andra om att arbeta för att minska belastningen på naturen med allt vi producerar och släpper ut.Den tredje handlar om att inte använda mer av naturens resurser än vad naturen själv hinner återskapa, som att inte avverka mer skog än vad som växer åter.Den fjärde handlar om att skapa ett samhälle så att alla människor kan tillgodose sina behov – att kunna må bra.

Hur följer man upp kommunernas arbete?

För att följa upp varje kommuns arbete har Sekom tagit fram 12 stycken gröna nyckeltal. Dessa fungerar som en indikation på hur läget är i kommunen för några områden som kan kopplas till ett ekologiskt perspektiv. Exempel på nyckeltal är inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, kommunens koldioxidutsläpp, resenärer i kollektivtrafiken samt hur stor andel av naturen inom kommunen som är skyddad.

Vill du se vilka de gröna nyckeltalen är och se vad de olika medlemmarnas nyckeltal anger så gå in på Sekoms hemsida. 

Kontaktpolitiker och kontakttjänsteman

Varje kommun utser en politiker och en tjänsteman som representerar kommunen. I Timrå kommun är det Mari Eliasson, ledamot i kommunfullmäktige samt Marie Blumenberg, energi- och klimatsamordnare.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 april 2019