Bestämmelser utanför detaljplanelagd mark

Inget bygglov krävs för komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus om fastigheten är belägen utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område.

Med komplementbyggnader menas uthus, garage och andra mindre byggnader, t ex förråd, trädgårdsväxthus och bastu. Komplementbyggnaden ska förläggas till samma tomtplats som huvudbyggnaden och i omedelbar närhet till denna. Byggnaden skall vara av en art och omfattning som gör att den underordnas annan bebyggelse på fastigheten och den kan själv inte utgöra skäl för att bilda en egen fastighet. En tillkommande byggnads karaktär av komplement måste starkt betonas. Tillskottet får inte vara så betydande att det kommer att dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.

Bygglov krävs inte heller för mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus och dess komplementbyggnader inom samma område. Tillbyggnaden får dock inte vara så betydande att den kommer att dominera över den befintliga byggnaden.

För tillbyggnader och komplementbyggnader gäller följande:

  1. En tillbyggnad betraktas som mindre tillbyggnad om den utgör högst 50 % av befintlig byggnad, dock högst 30 kvm. 
  2. En komplementbyggnads yta bör vara högst 30 kvm.
  3. En komplementbyggnads yta får ej överstiga huvudbyggnadens yta.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2018