Kontrollplan

En kontrollplan behövs för bygg-, mark- och rivningsåtgärder som är lov- eller anmälningspliktiga. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

Enligt nya plan- och bygglagen ska byggherren tillsammans med kontrollansvarig ta fram en kontrollplan med uppgifter om följande:

  • Vilken kontroll som ska göras
  • Kontrollmetod
  • Underlag för kontrollen, till exempel ritningar eller fabrikantanvisningar
  • Vem som ska utföra kontrollerna
  • Vilka anmälningar som ska göras till kommunen
  • Vilka arbetsplatsbesök som kommunens byggnadsinspektör ska göra och när de planeras ske
  • Hur eventuellt farligt avfall kommer att tas om hand
  • Hur ändringar görs varsamt och hur förbudet mot förvanskning beaktas

I kontrollplanen beskriver du vad som ska kontrolleras under byggprojektet och hur det ska gå till. Du beskriver också hur kontrollplanen ska dokumenteras och verifieras.

I planen står även vilka intyg, bestyrkanden och övriga handlingar du ska lämna in till miljö- och byggnadsnämnden. Allt för att kontrollera att ditt byggprojekt följer lagstiftningen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 juli 2019