Slam och latrin

Det är Timrå Renhållnings AB (TIRAB) som sköter slamtömning av eget avlopp i Timrå kommun. Om du har frågor eller vill beställa tömning/hämtning kontakta TIRAB.

Tömningsintervall för slamtankar och slamavskiljare

  • Slamavskiljare för WC vid både åretruntbostad och fritidshus, töms minst en gång per år. Tömning kan ske oftare efter beställning
  • Slamavskiljare för bad- disk- och tvättvatten (BDT-vatten) vid både åretrunthus och fritidshus, töms efter beställning
  • Sluten avloppstank töms efter beställning, dock minst en gång per år

Akut tömning av slam från tankar och brunnar

Vid behov av akut tömning av slam på kvällar och helger, ring på telefon 070-103 06 99. Tömning sker inom 24 timmar. Om du kommer till en telefonsvarare lämna namn, telefonnummer och vilken adress det gäller.

Förlängt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar

Förlängt hämtningsintervall för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar kan tillåtas efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden. Tillstånd kan ges om det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön. Det tömningsintervall som kan tillåtas beror på belastning, volym, anläggningens funktion och typ av avloppslösning. Intervallet får som längst vara fyra år. Ansökan ska innehålla en beskrivning av anläggningen samt redogörelse för nyttjandegrad och belastning.

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall / uppehåll i slamtömning

Latrin

För fritidshus finns möjlighet att få latrinet hämtat i så kallade latrintunnor. Hämtning av latrin sker två gånger per år. Hämtning sker efter beställning hos TIRAB.
Läs mer om avgifter och regler.

Funderar du på att byta toalettsystem eller vill du ta hand om din latrin själv? Kontakta miljö- och byggkontoret. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Här kan du läsa mer om avlopp.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 december 2018