Avgifter och regler

Här kan du se vilka taxor och regler som gäller för hushållsavfall, slam, latrin med mera.

Avfallsplan
Föreskrifter om avfallshantering
Avfallstaxa fr o m 2019-04-01

Utdrag ur avfallstaxan

Nedanstående taxa är ett utdrag ur avfallstaxan och gäller endast en- och tvåfamiljshus. För övriga taxor se avfallstaxan här ovan. Taxan gäller från och med 2019-04-01 (indexuppräkning har skett).

KÄRL- OCH SÄCKAVFALL

En- och tvåfamiljshus

                                   Hämtnings-             Hämtnings-            Taxa kr/år
Kärlstorlek                intervall                   avstånd                   inklusive moms

80 L, komposterar*     4:e vecka                 < 1,6 m                         442
80 L. komposterar*     4:e vecka                 > 1,6 m                         681
80 L                             2:e vecka                < 1,6 m                         884
80 L                             2:e vecka                > 1,6 m                      1.475 
140 L                           2:e vecka                < 1,6 m                      1.546
140 L                           2:e vecka                > 1,6 m                      2.581
190 L                           2:e vecka                < 1,6 m                      2.099
190 L                           2:e vecka                > 1,6 m                      3.241
240 L                           2:e vecka                < 1,6 m                      2.652
240 L                           2:e vecka                > 1,6 m                      4.428
370 L                           2:e vecka                < 1,6 m                      4.088
370 L                           2:e vecka                > 1,6 m                      6.824
* Tillgänglig efter anmälan till miljö- och byggkontoret.

Vid tömning av 4 kärl eller fler per hämtningstillfälle rabatteras avgiften för samtliga kärl med 10%.

Byte av kärlstorlek

Byte av kärlstorlek debiteras med 254 kr inklusive moms per tillfälle. Byte av kärlstorlek i samband med ägarbyte debiteras ej.

Extra tömning

Budning av extra tömning av tunna debiteras med 203 kr inklusive moms per tillfälle.

Fritidshus

Fritidshus debiteras med 960 kr/år inklusive moms. Detta avser nyttjande av kollektiv behållare under perioden 1 maj till 30 september.

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin

För permanentbostad eller fritidshus som inte används och därför inte producerar hushållsavfall, kan fastighetsägare ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin. Vid beviljad ansökan faktureras inte den ordinarie avfallstaxan, men för ärendets handläggning faktureras en administrationsavgift med 100 kr/tillfälle inklusive moms. Uppehåll medges för maximalt 1 år i taget. Avslag på ansökan kan överklagas.

Permanentbostad

Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för permanentbostad om bostaden inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst sex månader. Ansökan ska lämnas in skriftligen senast en månad före avsedd uppehållsperiod.

Fritidshus

Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin för fritidshus om huset inte kommer att användas från och med 1 maj och ett år framåt. Ansökan ska lämnas in skriftligen senast 1 april.

Ansökan om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för permanentbostad och fritidshus

Kompostering

Fastighetsägare som komposterar delar av sitt hushållsavfall kan också få förlängt sophämtningsintervall. Läs mer om kompostering.

Förlängt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar

Förlängt hämtningsintervall för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar kan tillåtas efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden. Tillstånd kan ges om det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön. Det tömningsintervall som kan tillåtas beror på belastning, volym, anläggningens funktion och typ av avloppslösning. Intervallet får som längst vara fyra år. Ansökan ska innehålla en beskrivning av anläggningen samt redogörelse för nyttjandegrad och belastning.

Gemensam behållare för hushållsavfall

Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare kan efter ansökan till kultur- och teknikförvaltningen medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas samt att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. Ansökan ska göras gemensamt av berörda fastighetsägare.
Ansökan om gemensam behållare för hushållsavfall 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 mars 2019