Arrenden

Företagsetableringar

Näringslivskontoret handlägger företagsetableringar och lotsar dig rätt.

Mark för förvärvsverksamhet ska i första hand försäljas. Utarrendering kan dock ske i avvaktan på att Lantmäteriförrättning färdigställs.

Köp och försäljning av mark samt tomträtt

Miljö- och byggkontorets mark- och exploateringsavdelning handlägger köp och försäljning av mark samt upplåter mark med tomträtt.

Arrendering av mark

Kultur- och teknikförvaltningen handlägger upplåtelse av mark med följande arrendeformer:

-     Anläggningsarrende – mark för förvärvsverksamhet med rätt till byggnader.
-     Lägenhetsarrende – mark för övrig upplåtelse, t ex parkering.
-     Jordbruksarrende – mark för brukande.
-     Jaktarrende – mark för jakt.
-     Nyttjanderättsavtal – mark för nyttjande, t ex skötsel. Ingen avgift utgår men en
      administrationsavgift på 400 kr tas ut i samband med avtalstecknandet.

Vid utarrendering av mark inhämtas synpunkter från mark- och exploateringsavdelningen.

För avtal upp t o m fem år kan beslut fattas av förvaltningschefen enligt delegation och för avtal på längre tid än fem år fattas beslut i kultur- och tekniknämnden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 april 2018