Arrenden

Företagsetableringar

Näringslivskontoret handlägger företagsetableringar och lotsar dig rätt.

Mark för förvärvsverksamhet ska i första hand försäljas. Utarrendering kan dock ske i avvaktan på att Lantmäteriförrättning färdigställs.

Köp och försäljning av mark samt tomträtt

Miljö- och byggkontorets mark- och exploateringsavdelning handlägger köp och försäljning av mark samt upplåter mark med tomträtt.

Arrendering av mark

Kultur- och teknikförvaltningen handlägger upplåtelse av mark med följande arrendeformer:

  • Anläggningsarrende – mark för förvärvsverksamhet med rätt till byggnader.
  • Lägenhetsarrende – mark för övrig upplåtelse, t ex parkering.
  • Jordbruksarrende – mark för brukande.
  • Jaktarrende – mark för jakt.
  • Nyttjanderättsavtal – mark för nyttjande, t ex skötsel. Ingen avgift utgår men en administrationsavgift på 400 kr tas ut i samband med avtalstecknandet.

Vid utarrendering av mark inhämtas synpunkter från mark- och exploateringsavdelningen.

För avtal upp t o m fem år kan beslut fattas av förvaltningschefen enligt delegation och för avtal på längre tid än fem år fattas beslut i kultur- och tekniknämnden.

Handläggningstider

Du kommer att få svar inom två veckor förutom företagsärenden som prioriteras och har en kortare handläggningstid. Undantag gäller vid semestertider och om beslut ska fattas i kultur- och tekniknämnden som normalt sammanträder åtta gånger per år.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 december 2018